Nieuws

« Terug naar overzicht

Mensenhandel: "Een in zijn geheel genomen positief rapport voor België" (Raad van Europa)

Het beleid van ons land inzake mensenhandel is in zijn geheel genomen conform zijn Europese verbintenissen, dat blijkt uit een rapport van een groep van deskundigen van de Raad van Europa (GRETA).  De nationale en internationale coördinatie en de mogelijkheden tot  schadeloosstelling van de slachtoffers worden als positieve punten aangehaald.

In het rapport van de Raad van Europa wordt stilgestaan bij de goede samenwerking van België met zijn buurlanden, via de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksteams en de nationale coördinatie tussen departementen, het parket en de niet-gouvernementele organisaties. De GRETA onderstreept evenwel dat het platform binnen België zelf zou moeten worden uitgebreid naar een groter aantal niet-gouvernementele organisaties, gelet op hun eerstelijnsrol wat het contact met de slachtoffers betreft.

De deskundigen verheugen zich ook over het bestaan van een fonds voor de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, waarvan de criteria onlangs werden versoepeld met het oogmerk de slachtoffers te helpen om naar hun land terug te keren.

Proactief optreden via het actieplan

Ondanks het in zijn geheel genomen positief rapport heeft de GRETA verschillende aanbevelingen geformuleerd, onder meer het gegeven dat de slachtoffers beter moeten worden geïnformeerd over hun rechten. België zou ook de opleiding over dat probleem ten behoeve van de magistraten en de agenten in het veld moeten verbeteren.

De minister van Justitie en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben in 2012 reeds een nieuw actieplan over de strijd tegen mensenhandel voorgelegd aan de ministerraad. Dat plan voorzag reeds in de invoering van initiatieven aanbevolen in het rapport van de GRETA.

GRETA

De Groep van deskundigen inzake de strijd tegen mensenhandel (GRETA) bestaat uit 15 experten en is belast met het toezicht op de tenuitvoerlegging van de verbintenissen aangegaan door de 40 landen die een verdrag van 2005 ter bestrijding van mensenhandel hebben bekrachtigd. Het eerste rapport betreffende België is vandaag verspreid. 
 

Interessante links

Het rapport van GRETA: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Press_releases/PR_BEL_en.aspExterne link
Het nationaal actieplan voor de strijd tegen mensenhandel: http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/PLAN_TEH_FR_2012.pdf

Bron : justitie.belgium.be

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten