Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Werk, werk, werk

13 mei 1994

 

De lezers van Elga hadden Patsy eind 1993 met ruime voorsprong  ‘De Gouden Sanseveria’ toegekend en in februari vindt de viering plaats. Als laureaat krijgt ze een vrouwentong, ontworpen door Wouters en Hendrix en een bedrag van 200.000 oude Belgische frank. Er komen vele prominenten naar de viering in het Brusselse Astoriahotel waaronder Paula D’hondt, Nelly Maes, Vic Anciaux en Marijke Van Hemeldonck. Het is een bewijs van waardering voor al het pionierswerk dat Payoke de vorige jaren verricht heeft.

In Antwerpen rommelt het in de plaatselijke SP-afdeling en de spanningen bereiken na enkele maanden een hoogtepunt. Het is een spijtige gebeurtenis dat een socialiste ‘avant la lettre’ nu ook de partij verlaat uit onbegrip voor haar activiteiten in Payoke. Haar ontgoocheling schrijft ze neer in een boek: ‘De maskers af’. Bij de voorstelling verwoordt ze haar kritiek op de partij als volgt: ‘De SP is te zacht voor zichzelf, te hard voor de mens’. De ruzie blijft beperkt tot de Scheldestad want met Steve Stevaert en Johan Vandelanotte blijven de verhoudingen goed. Het tijdschrift ‘Solidair’ verwijt haar een gebrek aan Marxistisch inzicht. Het is maar de vraag of mensen die men uit de miserie haalt daarover zullen treuren. Er is ook kritiek op de steun van het hof, maar men hakt de hand toch niet af van iemand die hulp biedt, al is die grotendeels moreel.

Internationaal krijgt haar werk weerklank en in opdracht van staatssecretaris Erik Derycke gaat Patsy naar de Filippijnen. Ze werkt er met de plaatselijke overheid en NGO’s samenwerkingsmodaliteiten uit ter voorkoming van de vrouwenhandel. Een hoog percentage van de vrouwen is immers uit die regio afkomstig.  

Later op het jaar hanteert Patsy de voorzittershamer in Thailand voor een vijfdaagse conferentie over ‘Internationale Migratie en Vrouwenhandel’. Payoke is de uitgelezen partner om met de betrokken landen en over de werelddelen heen naar oplossingen te zoeken.

Nationaal dient Vera Dua een wetsvoorstel in tot regeling van de prostitutie. Het betekent een belangrijke stap voorwaarts naar erkenning van het fenomeen, omdat er een juridisch kader nodig is om wetten te kunnen uitvaardigen. Een moeilijk punt blijft het belastingstelsel waaronder de prostitués moeten vallen. Het wetsvoorstel wordt in de kamer ingediend maar daar eindigt erg genoeg het hoopvolle verhaal. Het is spijtig is dat financiële strubbelingen alle andere regelingen blijven overschaduwen.

De EU komt geleidelijk aan in beweging en om meer op de bevoegde instanties te wegen richt men Europap op: European Intervention Projects Aids Prevention for Prostitutes. Het is een samenwerkingsverband met zowel nationale als internationale prostitutieorganisaties.

Payoke voelt nood aan communicatie met de prostitués en er komt zowaar een  vaktijdschrift ‘Rouge 69’ wat de naam van een lippenrood is. Het is een publicatie in samenwerking met de betrokkenen, waardoor het een grote verspreiding in het milieu kent. Het steunt de aidspreventie en wakkert de assertiviteit tegenover lastige cliënten aan. Er verschijnen twee nummers in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

Payoke-actieven kunnen nu beroep doen op twee voltijdse medewerkers, die de publicaties verzorgen. Ze nemen ook voordrachten, pers en radio en televisieprogramma’s onder hun hoede.

In samenwerking met de huisartsen M.Peeters en Van Royen organiseert men een informatienamiddag waarvoor een tiental artsen hebben ingeschreven. Tijdens de bespreking komt naar voor dat de problematiek bij de prostitués verschilt naargelang afkomst en sociale achtergrond. Het merendeel van de artsen meent enkel de ‘begoede’ klasse op raadpleging te zien, die de aidsproblematiek duidelijk inschatten. Afrikaanse vrouwen consulteren vaak de arts voor algemene klachten. Deze vrouwen hebben dikwijls een andere gezondsheidsperceptie waarmee de geneesheren rekening moeten houden.  

Stratelys is bijna een organisatie op zich met een stuurgroep, die als denktank functioneert. Ze heeft drie personeelsleden in dienst en een extra kracht zou welkom zijn. Hun subsidiëring is van verschillende instanties afhankelijk zoals  de Koning Boudewijnstichting en het Vlaams Fonds voor Integratie van de Kansarmen. Straathoekwerk is nog altijd hun hoofdactiviteit maar met de uitbreiding van het werkingsgebied naar de Atheneumbuurt en het Stadspark is de werkdruk aanzienlijk verhoogd. Om oplossingen te vinden, moeten de straathoekwerkers regelmatig creatief omspringen met de omgeving, het risicogedrag, sexualiteit, het druggebruik en het milieu. Jongerenprostitutie baadt in een sfeer van illegaliteit en geheimhouding en kijkt met wantrouwen naar de ‘officiële’ werkelijkheid. Sommige jongeren beschouwen prostitutie als een praktische en tijdelijke oplossing voor het opsmukken van hun levensstandaard. Ze hebben wisselende seksuele contacten en durven al eens drugs gebruiken. Als het milieu hen echt te pakken heeft, verkleint de kans er ooit nog aan te ontsnappen. Het verbreken van de solidariteit met de lotgenoten is kiezen voor vereenzaming en vormt een bijkomende hinderpaal om eruit te stappen. Toch overtreft het straathoekwerk alle vooruitzichten, want men bereikt veel meer jongeren dan verwacht. Het probleem is schromelijk onderschat.

Payoke heeft op de Veemarkt nog altijd zijn vlot draaiende centrumwerk. Het is de ontmoetingsplaats met een zo laag mogelijke drempel voor mensen uit de verschillende groepen. Dit jaar zorgt Stratelys eenenveertig maal voor een warme maaltijd op woensdagavond. Het werk rust op de schouders van vijf vrijwillige koks en beantwoordt aan een behoefte.

Saralek verzet bergen werk tegen mensenhandel. Vrouwen uit Azië en Zuid-Amerika plaatst men met een arbeidskaart als karakterdanseres in gesloten netwerken. Dubieuze cabaretcircuits vormen voornamelijk het ‘werkmilieu’ van vrouwen uit de Oost-Europese landen. In hun thuisland vallen deze goedgelovige zielen voor de aantrekkelijke advertenties in de plaatselijke pers. Deze mensenhandelaars hebben lokale contactpersonen die de vrouwen gemakkelijk kunnen beïnvloeden. Intussen heeft Saralek de misbruiken met arbeidskaarten al fel kunnen terugdringen.  

Vrouwen uit Afrika paait men met beloftes van werk en veel geld verdienen. De mensenhandelaars of hun stromannen spreken hen bij de uitgang van scholen en winkels aan. Ze krijgen geld voor hun reis en van dan af zitten deze slachtoffers al in de klauwen van de schurken, want hen terugbetalen is onmogelijk.

 ‘Saralek’ helpt ook de vrouwen, die in België blijven en tegen hun uitbuiters  klacht neerleggen. Ze begeleidt hen ondermeer in de contacten met de politie. Vanaf dit jaar heeft Payoke toelating gekregen om aan slachtoffers, die niet voor hun eigen onderhoud kunnen instaan, OCMW steun te verlenen. En op 13 mei verschijnt er een belangrijk koninklijk besluit, dat Payoke de bevoegdheid geeft om mensen in de Zirkstraat een adres te geven, maar uit veiligheidsoverwegingen elders onder te brengen.

Om de vrouwen in het opvanghuis nieuwe perspectieven te geven en zo snel mogelijk aan werk te helpen, geeft men taallessen. Het is een hulpmiddel om deze mensen opnieuw een positief zelfbeeld te geven.

Saralek komt netwerken op het spoor die slachtoffers naar rijke privé-gezinnen afleiden. Mensenhandel bewandelt nu vele wegen van het maatschappelijk bestel en verhoogt de werkdruk bij de medewerkers.

Het aantal mannen dat zijn geluk bij Aziatische vrouwen wil zoeken, stijgt voortdurend. De oorzaak ligt bij de media-aandacht en de promotietrucs van de huwelijksbureaus, die aan mogelijke kandidaten een vertekend beeld ophangen. De gevolgen laten zich raden.

Er is een opvallende stijging van mishandelde vrouwen die bij Saralek hun beklag komen doen. Men verwijst hen onmiddellijk naar de bevoegde instanties door. De samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Brussel verloopt veel vlotter, hoewel nog enkele hindernissen de wereld uit moeten.

In Asmodee, het opvanghuis werken nu twee voltijds betaalde arbeidskrachten en een halftijdse medewerker. Samen met een zestal vrijwilligers heeft men een permanentiedienst uitgebouwd zodat er steeds een verantwoordelijke aanwezig is. Bovendien is er altijd iemand van het vast personeel via een oproepsysteem bereikbaar wat het veiligheidsgevoel van de residenten verbeterd. 

Payoke wil slachtoffers van vrouwenhandel en stoppers zo vlug mogelijk aan werk helpen, omdat het de sleutel voor een succesvolle uitstap vormt. De organisatie heeft aan Vitamine W gevraagd of de mogelijkheid bestaat om advies te geven. Stoppers komen meestal bij schoonmaakbedrijven terecht, maar sommigen hebben het gevoel meer te kunnen. Werk vinden voor deze groep, is niet eenvoudig en vraagt veel hoofdbrekens.

In oktober waren er verkiezingen. Patsy vormt in Antwerpen met haar Beweging voor Sociale Vernieuwing een kartellijst met Agalev. Ze is door haar hoog aantal voorkeurstemmen gekozen en krijgt een schepenambt. Ze laat de leiding en coördinatie aan medewerkers over en blijft alleen voorzitter van de raad van beheer.

Het aantal voordrachten dat mensen van Payoke gehouden hebben, is nog nauwelijks te tellen. Met informeert dokters, hogescholen, politiediensten en culturele verenigingen. De lijst is bijna oneindig in zijn diversiteit.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten